See All Artists

Thanarit Thipwaree


เกิด : 21 พฤษภาคม 2516

ที่อยู่ :  69 หมู่ 2 อำเภอกระแสสินธุ์จังหวัดสงขลา


การศึกษา

2535 : วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

2540 : ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

2543 : ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร


ประวัติการทำงาน

2542 - 2545 

อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตรกรรมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์พิเศษภาควิชาออกแบบเครื่องประดับคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
2546 - 2554 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมวิทยาลัยเพาะช่างมทร.รัตนโกสินทร์

2554 - ปัจจุบัน


อาจารย์ประจำภาควิชาจิตรกรรมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร


เกียรติประวัติ

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันปีพ.ศ. 2560 ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเข้าร่วมแสดงในโครงการนิทรรศการต่างๆมากมายกว่า 100 นิทรรศการทางศิลปกรรมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ยังมิได้ทำการบันทึกไว้ในประวัติส่วนตัว

2558 - 2559    

- แสดงผลงานเดี่ยว (solo) นิทรรศการศิลปะ “Human Being” ณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์, กรุงเทพ

2556 - 2557     

- แสดงผลงานเดี่ยว (solo) นิทรรศการศิลปะ “ความจริงอย่างมายา” ณหอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพ

2555  

- แสดงผลงานกลุ่มนิทรรศการศิลปะ “ครุศิลปะ๑ณแกลเลอรี่ปาณิศา, เชียงใหม่

2554 

- ศิลปินในโครงการนิทรรศการศิลปะ “เส้นสายลายศิลป์” โดยศิลปินไทย – โรมาเนียภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนศิลปินระหว่าง 2 ประเทศณพิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน, กรุงบูคาเรสต์, ประเทศโรมาเนีย

- ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติงานโครงการ “ศึกษาศิลปวัฒนธรรมชนชาติไทสิบสองปันนา” โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ณ เมืองสิบสองปันนา, มณฑลยูนาน, สาธารณรัฐประชาชนจีน

2553        

- รางวัลสนับสนุนอันดับ 1 โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56 ประจำปีพุทธศักราช 2553, ประเทศไทย

- ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติงานโครงการ “ศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกองทุนดร.ชุมพลพรประภา” ณเมืองปักกิ่ง, สาธารณรัฐประชาชนจีน

- ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนคณาจารย์ให้ไปศึกษาดูงานศิลปะณประเทศสหรัฐอเมริกาในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “คุรุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม

2552

-ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในฐานะบุคคลผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์

- จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนิทรรศการ “โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยรางวัลศิลป์พีระศรีครั้งที่ 8” ณหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ

- แสดงผลงานคู่ (Duo) นิทรรศการศิลปะ “มายา” ณ The Silom Art Space, อาคารสีลมแกลเลอเรีย, กรุงเทพฯ

2551

- ได้รับคัดเลือกในฐานะศิลปินผู้สมควรรับรางวัล “ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรมศิลป์พีระศรีครั้งที่ 8 ประจำปี 2551” โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

- แสดงผลงานเดี่ยว (Solo) นิทรรศการศิลปะ “ปิติสุข” ณ Number One Gallery, กรุงเทพฯ

- ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติงานศิลปะณประเทศฝรั่งเศสโดยบริษัท HHK ร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่างมทร.รัตนโกสินทร์

-  แสดงผลงานกลุ่ม (Trio) นิทรรศการศิลปะวาดเส้นสร้างสรรค์โครงการ “...อันเนื่องมาจากความรัก” ณ Galerie N, กรุงเทพฯ

-ได้รับโอกาสสร้างสรรค์ภาพผลงานศิลปะเพื่อทูลเกล้าฯถวายแด่พระที่นั่งทรงธรรมที่ประทับแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯณพระเมรุท้องสนามหลวง, กรุงเทพฯ

2550

- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดงประเภทจิตรกรรม, จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 53, ประเทศไทย

- ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติงานศิลปะไทย - อินเดียครั้งที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรณเมืองศานตินิเกตัน, สาธารณรัฐอินเดีย

- แสดงผลงานกลุ่ม (Group) นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “ความจริงที่เหลืออยู่” ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เจ้าฟ้าฯ, กรุงเทพฯ

- แสดงผลงานกลุ่ม (Group) นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโครงการ “คน: ผู้มีสิ่งเร้นลับในหัวใจ” ณหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ, กรุงเทพฯ

- แสดงผลงานกลุ่ม (Group) นิทรรศการศิลปะ “จตุคามร้อน” ณ 44 Art Gallery, กรุงเทพฯแสดงผลงานกลุ่ม (Group) นิทรรศการศิลปะ “ยอยักษ์ครั้งที่ 2” ณหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ


Exhibitions :

Go to “Twin 27 :  The Other Side of Identity แฝด 27 : ความเป็นอื่นจากตัวตน”

“Twin 27 : The Other Side of Identity แฝด 27 : ความเป็นอื่นจากตัวตน”

by Thanarit Thipwaree

3rd - 23rd November 2018

Go to Portrait Odyssey

Portrait Odyssey

by Thanarit Thipwaree

2nd - 30th November 2019

Go to The Opera of Metafiction

The Opera of Metafiction

by Thanarit Thipwaree

6th – 27th February 2021


Artworks :

1973 - 2018, 2018, Drawing on paper, 80x60 cm.
1973 - 2018, 2018
Drawing on paper,
80x60 cm.
Birth of Venus I, 2019, Oil on linen, 190x150 cm.
Birth of Venus I, 2019
Oil on linen,
190x150 cm.
1001 Paintings You must See before you Die, 0, Oil on linen, 300x400 cm.
1001 Paintings You must See before you Die, 0
Oil on linen,
300x400 cm.
CADMIUM RED MEDIUM (VERMILIONED) - OLD - HOLLAND - CLASSIC, 2018, Oil on canvas, 60x46 cm.
CADMIUM RED MEDIUM (VERMILIONED) - OLD - HOLLAND - CLASSIC, 2018
Oil on canvas,
60x46 cm.
Birth of Venus II, 2019, Oil on linen, 200x150 cm.
Birth of Venus II, 2019
Oil on linen,
200x150 cm.
Between God and Nietzsche, 2020, Oil on linen, 40x60 cm
Between God and Nietzsche, 2020
Oil on linen,
40x60 cm
Morna Lisa with Moustache, 2018, Oil on linen, 120x100 cm.
Morna Lisa with Moustache, 2018
Oil on linen,
120x100 cm.
Fables of monkey, 2019, Drawing on sa-paper on canvas, 80x60 cm, 80x60 cm.
Fables of monkey, 2019
Drawing on sa-paper on canvas, 80x60 cm,
80x60 cm.
Diego Velazquez : Las Meninas : 1656, 2021, Oil on linen, 68x60 cm.
Diego Velazquez : Las Meninas : 1656, 2021
Oil on linen,
68x60 cm.
Painting and Drawing, 2018, Drawing and painting on linen, 70x55 cm.
Painting and Drawing, 2018
Drawing and painting on linen,
70x55 cm.
Lucy, 2019, Drawing on Sa-paper on canvas, 80x60 cm.
Lucy, 2019
Drawing on Sa-paper on canvas,
80x60 cm.
Edouard Manet : Lunch on the Grass : 1863, 2021, Oil on linen, 70x56 cm.
Edouard Manet : Lunch on the Grass : 1863, 2021
Oil on linen,
70x56 cm.
ULTRAMARINE BLUE - OLD - HOLLAND - CLASSIC, 2018, Oil on canvas, 60x46 cm.
ULTRAMARINE BLUE - OLD - HOLLAND - CLASSIC, 2018
Oil on canvas,
60x46 cm.
ONEDOLLAR, 2019, Drawing on Sa-paper on canvas, 110x180 cm.
ONEDOLLAR, 2019
Drawing on Sa-paper on canvas,
110x180 cm.
Edvard Munch : The Scream : 1893, 2021, Oil on linen, 69x57 cm.
Edvard Munch : The Scream : 1893, 2021
Oil on linen,
69x57 cm.
YELLOW LEMON - OLD - HOLLAND - CLASSIC, 2018, Oil on linen, 60x46 cm.
YELLOW LEMON - OLD - HOLLAND - CLASSIC, 2018
Oil on linen,
60x46 cm.
Portrait Odyssey I, 2019, Drawing on Sa-paper on canvas, 160x140 cm.
Portrait Odyssey I, 2019
Drawing on Sa-paper on canvas,
160x140 cm.
Gauguin Postcard Book, 0, Oil on linen, 150x130 cm.
Gauguin Postcard Book, 0
Oil on linen,
150x130 cm.
แก่นสารสุดท้ายระหว่าง Painting กับ Drawing I, 2018, Painting - Drawing, 80x60 cm.
แก่นสารสุดท้ายระหว่าง Painting กับ Drawing I, 2018
Painting - Drawing,
80x60 cm.
Portrait Odyssey II, 2019, Oil on linen, 180x200 cm.
Portrait Odyssey II, 2019
Oil on linen,
180x200 cm.
Paul Gauguin : Ia Orana Maria (Hail Mary) : 1892, 2020, Oil on linen, 68x52 cm.
Paul Gauguin : Ia Orana Maria (Hail Mary) : 1892, 2020
Oil on linen,
68x52 cm.
แก่นสารสุดท้ายระหว่าง Painting กับ Drawing II, 2018, Painting - Drawing, 60x50 cm.
แก่นสารสุดท้ายระหว่าง Painting กับ Drawing II, 2018
Painting - Drawing,
60x50 cm.
Self Portrait, 2019, Water color on paper, 40x30 cm.
Self Portrait, 2019
Water color on paper,
40x30 cm.
The Story of Art, 0, Oil on linen, 200x250 cm.
The Story of Art, 0
Oil on linen,
200x250 cm.
แก่นสารสุดท้ายระหว่าง Painting กับ Drawing III, 2018, Painting - Drawing, 60x50 cm.
แก่นสารสุดท้ายระหว่าง Painting กับ Drawing III, 2018
Painting - Drawing,
60x50 cm.
The human factor analysis, 2019, Drawing on Sa-paper on canvas, 160x130 cm.
The human factor analysis, 2019
Drawing on Sa-paper on canvas,
160x130 cm.
Visit the Louvre, 0, Oil on linen, 260x200 cm.
Visit the Louvre, 0
Oil on linen,
260x200 cm.
ข้าพเจ้าเป็นคนผิวขาว (Adolf Hitler), 2018, Oil on linen, 100x80 cm.
ข้าพเจ้าเป็นคนผิวขาว (Adolf Hitler), 2018
Oil on linen,
100x80 cm.
The Quest toward Apocalypse, 2019, Oil on linen,  180x110 cm.
The Quest toward Apocalypse, 2019
Oil on linen,
180x110 cm.
Alexandros : Venus de Milo : 150 BCE, 2021, Oil on linen, 50x70 cm.
Alexandros : Venus de Milo : 150 BCE, 2021
Oil on linen,
50x70 cm.
ข้าพเจ้าเป็นคนผิวดำ (Nelson Mandela), 2018, Oil on linen, 100x80 cm.
ข้าพเจ้าเป็นคนผิวดำ (Nelson Mandela), 2018
Oil on linen,
100x80 cm.
Johannes Vermeer : The Milkmaid : 1650, 2021, Oil on linen, 70x50 cm
Johannes Vermeer : The Milkmaid : 1650, 2021
Oil on linen,
70x50 cm
ข้าพเจ้าเป็นคนผิวสีน้ำตาล (Mahatma Gandhi), 2018, Oil on linen, 100x80 cm.
ข้าพเจ้าเป็นคนผิวสีน้ำตาล (Mahatma Gandhi), 2018
Oil on linen,
100x80 cm.
Frank Cadogan Cowper : Vanity : 1907, 2021, Oil on linen, 80x60 cm.
Frank Cadogan Cowper : Vanity : 1907, 2021
Oil on linen,
80x60 cm.
ข้าพเจ้าเป็นคนผิวเหลือง (Mao Zedong), 2018, Oil on linen, 100x80 cm.
ข้าพเจ้าเป็นคนผิวเหลือง (Mao Zedong), 2018
Oil on linen,
100x80 cm.
Lord Frederic Leighton : Flaming June : 1895, 2021, Oil on linen, 67x69 cm.
Lord Frederic Leighton : Flaming June : 1895, 2021
Oil on linen,
67x69 cm.
ความไม่สมบูรณ์แบบ 1, 2018, Drawing on paper, 120x90 cm.
ความไม่สมบูรณ์แบบ 1, 2018
Drawing on paper,
120x90 cm.
John William Godward : At the Fountain : 1893, 2021, Oil on linen, 70x70 cm.
John William Godward : At the Fountain : 1893, 2021
Oil on linen,
70x70 cm.
ความไม่สมบูรณ์แบบ 2, 2018, Drawing on paper, 70x60 cm.
ความไม่สมบูรณ์แบบ 2, 2018
Drawing on paper,
70x60 cm.
John William Godward : Crytilla, 2021, Oil on linen, 80x60 cm.
John William Godward : Crytilla, 2021
Oil on linen,
80x60 cm.
จิตรกรรม นามธรรม (Abstract Painting), 2018, Oil on linen, 150x150 cm.
จิตรกรรม นามธรรม (Abstract Painting), 2018
Oil on linen,
150x150 cm.
Charles Amable Lenoir : (1860-1926) : Reflective Thoughts, 2021, Oil on linen, 80x60 cm.
Charles Amable Lenoir : (1860-1926) : Reflective Thoughts, 2021
Oil on linen,
80x60 cm.
ด้านสว่างและด้านมืด, 2018,  Drawing and painting on linen, 180x150 cm.
ด้านสว่างและด้านมืด, 2018
Drawing and painting on linen,
180x150 cm.
Sir Lawrence Alma-Tadema : (1836-1912) : Spring (Detail), 2021, Oil on linen, 80x60 cm.
Sir Lawrence Alma-Tadema : (1836-1912) : Spring (Detail), 2021
Oil on linen,
80x60 cm.
นามรูปและตัวตน, 2018, Oil on linen, 80x60 cm.
นามรูปและตัวตน, 2018
Oil on linen,
80x60 cm.
LA BOULAYE Paul de : 1902-1961 (France) : Beautiful Woman, 2021, Oil on linen, 92x80 cm.
LA BOULAYE Paul de : 1902-1961 (France) : Beautiful Woman, 2021
Oil on linen,
92x80 cm.
บททบทวนการกระทำ, 2018, Oil on linen, 90x70 cm.
บททบทวนการกระทำ, 2018
Oil on linen,
90x70 cm.
John Melhuish Strudwick (1849-1937) :
John Melhuish Strudwick (1849-1937) : 'Thy Music, faintly falling, dies away, Thy dear eyes dream that Love will live for aye' G.F. Bodley, 2021
Oil on linen,
80x60 cm
ภาพเหมือนมนุษย์และจิตรกร, 2018,  Blood and drawing, 20x26 cm.
ภาพเหมือนมนุษย์และจิตรกร, 2018
Blood and drawing,
20x26 cm.
มนุษย์และความเร้นลับ, 2007, Oil on canvas, 250x250 cm.
มนุษย์และความเร้นลับ, 2007
Oil on canvas,
250x250 cm.
Charles Amable Lenoir (1860-1926) : ARC / Love’s Whisper, 2021, Oil on linen, 60 x 80 cm.
Charles Amable Lenoir (1860-1926) : ARC / Love’s Whisper, 2021
Oil on linen,
60 x 80 cm.
ยักษ์, 2007, Oil and gold on canvas, 50x40 cm.
ยักษ์, 2007
Oil and gold on canvas,
50x40 cm.
สนามสี, 2018, Oil on canvas, 200x150 cm.
สนามสี, 2018
Oil on canvas,
200x150 cm.
สร้อยคอ, 2018, Drawing on paper on canvas, 70x60 cm.
สร้อยคอ, 2018
Drawing on paper on canvas,
70x60 cm.
เส้น - สี - โครงสร้าง - ชีวิต, 2018, Oil on linen, 100x80 cm.
เส้น - สี - โครงสร้าง - ชีวิต, 2018
Oil on linen,
100x80 cm.
หน้าแดงจมูกเหลือง, 2017, Oil on linen, 52.5x37.5 cm.
หน้าแดงจมูกเหลือง, 2017
Oil on linen,
52.5x37.5 cm.
อันเนื่องมาจากพระแม่ธรณีบีบมวยผม, 2018, Painting and drawing, 70x55 cm.
อันเนื่องมาจากพระแม่ธรณีบีบมวยผม, 2018
Painting and drawing,
70x55 cm.
John William Godward (1861–1922) : Lone 1893, 2021, Oil on linen, 60 x 80 cm.
John William Godward (1861–1922) : Lone 1893, 2021
Oil on linen,
60 x 80 cm.